Z dniem 1 lutego 2016 roku CONSTANS GROUP Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu KWALIFIKACJE NA MIARĘ POTRZEB - aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób bezrobotnych z powiatów: M. Białystok, białostocki, sokólski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Projekt skierowany jest do 30 osób (10 kobiet i 20 mężczyzn) od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Białystok wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem. Oferowane w projekcie wsparcie:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE
Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.

2. SZKOLENIA ZAWODOWE
Uczestnikom projektu przysługuje zakup ubrań roboczych, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu szkoleń zawodowych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem zewnętrznym i ew. wydaniem uprawnień.

3. STAŻE ZAWODOWE - dla wszystkich uczestników projektu gwarantowany jest 3-miesięczny płatny staż zawodowy w podlaskich przedsiębiorstwach. Termin realizacji: kwiecień 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Uczestnikom projektu przysługuje zakup ubrań roboczych, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

Rekrutacja już od 22 lutego 2016 r. Serdecznie zapraszamy do udziału!
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!


Informacja i zapisy w Biurze Projektu:
CONSTANS GROUP Sp. z o. o.
ul. Warszawska 79 D, 15-201 Białystok
Tel. 85-732 93 41; 535 367 467; http://constansgroup.pl/