CONSTANS GROUP Sp. z o.o. w okresie 01.10.2017r. – 31.03.2019 r. przystąpiła do realizacji projektu: NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Projekt skierowany jest do 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn) od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z grup:

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Białystok wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% grupy docelowej projektu ogółem.

Oferowane w projekcie wsparcie:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE
2. SZKOLENIA ZAWODOWE - W projekcie nie założono konkretnych kursów/szkoleń zawodowych. Każdy uczestnik zostanie skierowany na konkretne szkolenie po spotkaniach i diagnozie doradcy zawodowego, dzięki czemu będzie mógł nabyć lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe w obszarze jego możliwości i zainteresowań. Termin realizacji: 03.2018-10.2018

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe,zakup ubrań roboczych, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z zakresu szkoleń zawodowych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem zewnętrznym i ew. wydaniem uprawnień.

3. STAŻE ZAWODOWE dla wszystkich uczestników projektu gwarantowany jest 3-miesięczny płatny staż zawodowy w podlaskich przedsiębiorstwach. Termin realizacji: kwiecień 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Uczestnikom projektu przysługuje zakup ubrań roboczych, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

TERMIN REKRUTACJI: 10.2017-02.2018r. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Informacja i zapisy w Biurze Projektu:
CONSTANS GROUP Sp. z o. o.
ul. Warszawska 79 D, 15-201 Białystok
Tel. 85-732 93 41; 535 367 467; http://constansgroup.pl/