Kursy i szkolenia
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Sprawdź się

Rozwiąż krótki test i poznaj swój poziom znajomości języka

e-Learning

Utrwalaj materiał w wolnej chwili siedząc w swoim ulubionym fotelu.

Słownik

Przetłumacz nowe słówko i poznaj jego znaczenie za pomocą słowników on line.

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 2/2018 z dnia 25.09.2018 r.

25-09-2018

 Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z  realizowanym projektem „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczącym zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla uczestników szkoleń zawodowych „Kurs języka angielskiego” w Hajnówce dla 24 osób w okresie październik – grudzień 2018 r.

 

 Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25.09.2018 r.

dotyczące zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla uczestników szkoleń zawodowych „Kurs  języka angielskiego”

 

Dla uczestników szkoleń zawodowych w projekcie  „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanych przez CONSTANS GROUP Sp. z o.o. na mocy umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.07.01.00-20-0133/16 z dnia 29.11.2017r. w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CONSTANS GROUP Sp.  z o.o. 

ul. Warszawska 58,

17-200 Hajnówka

KRS: 0000561992

REGON: 361718781

II.PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.       Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegającą na zapewnieniu podczas każdego dnia zajęć cateringu dla  uczestników kursu języka angielskiego -  łącznie 264 osobodni.

Kurs odbywać się będzie w Hajnówce od października do grudnia 2018 r. dla 24 osób w 3 grupach szkoleniowych po średnio 10 osób w tym jedna średnio 4 osoby.

Wymagania dotyczące usługi cateringowej :

1)      Wykonawca zapewni jeden pełnowartościowy posiłek   w formie serwowanej (z uwzględnieniem dań specjalnych np. bezglutenowych/wegetariańskich  (zupa, drugie danie, sok lub kompot);

2)      Wykonawca zapewni serwis kawowy w godzinach trwania kursu, obejmujący minimum  kawę, herbatę, wodę niegazowaną,  mleko, cukier, cytrynę, słodkie przekąski typu ciastka lub ciasto;

3)      Wykonawca zapewni własne naczynia zgodnie z wymaganiami menu;

4)      Wykonawca zapewni świadczenie  usługi cateringowej na jak najwyższym poziomie z wykorzystaniem świeżych, wysokiej jakości produktów żywnościowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU

Do składania ofert ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.       Posiadają niezbędna wiedze i doświadczenie , potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia;

2.       Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;

3.       Dysponują, znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

 

1.       Ofertę należy złożyć w języku polskim

2.       Wykonawca przedstawi w swojej ofercie ceny jednostkowe brutto za osobodzień usługi cateringu wraz z serwisem kawowym oraz ceny całkowite będące iloczynem cen jednostkowych i ilości osobodni cateringu i serwisu kawowego.

3.       Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiazań kapitałowych lub osobowych  z Zamawiającym .

4.       Podpisaną przez upoważnionego Wykonawcę  ofertę należy przesłać mailem  na adres sekretariat@constans.edu.pl  do dnia 05.10.2018r. do godziny 12:00. Oferty bez podpisu upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy oraz oferty które wpłyną po terminie zostaną odrzucone

5.       Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami  w zapytaniu zostaną odrzucone

6.       Pytania do niniejszego zapytania  należy kierować na adres e-mail: sekretariat@constans.edu.pl.

 

V. UWAGI KOŃCOWE

 

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny , a także do pozostawienia zapytania bez wyboru oferty

2.       Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego.

3.       Wykonawca zastrzega sobie prawo do negocjowania stawki cenowej  z Wykonawcą

4.       Oferta oraz inne dokumenty musza być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

 

Białystok, 25.09.2018 r.                                                                                  Bogumił Klimiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta

dotyczące zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla uczestników szkoleń zawodowych „Kurs  języka angielskiego”

 

Dla uczestników szkoleń zawodowych w projekcie „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanych przez CONSTANS GROUP Sp. z o.o. na mocy umowy o dofinansowanie       UDA-RPPD.07.01.00-20-0133/16 z dnia 29.11.2017r. w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1.      Zamawiający:

CONSTANS GROUP Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 17-200 Hajnówka

NIP: 6030075827

 

2.      Wykonawca: Niniejsza oferta została złożona przez:

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

NIP: 

3.      Oferujemy/oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją opisaną w zapytaniu ofertowym nr 2 z dnia 25.09.2018 r. za następującą cenę:

 

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena całkowita brutto

1.

Zapewnienie cateringu wraz z serwisem kawowym

Osobodzień

264

 

 

Łączna wartość zamówienia

 

 

 

Łączna wartość zamówienia słownie brutto:……………………………………………………………….

 

4.      Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

  1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 25.09.2018r.
  2. gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 25.09.2018 r.
  3. posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania wszystkich prac związanych z realizacją tego zadania.nie jestem/-śmy powiązany/-i  osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

   pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ………………………………………. 

                                                                                          data,  podpis Wykonawcy