Kursy i szkolenia
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Sprawdź się

Rozwiąż krótki test i poznaj swój poziom znajomości języka

e-Learning

Utrwalaj materiał w wolnej chwili siedząc w swoim ulubionym fotelu.

Słownik

Przetłumacz nowe słówko i poznaj jego znaczenie za pomocą słowników on line.

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2018 z dnia 25.09.2018 r.

25-09-2018

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z  realizowanym projektem „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu  szkoleń zawodowych „Kurs język angielskiego” w Hajnówce dla 24 osób w okresie październik – grudzień 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 25.09.2018r.  dotyczące przygotowania

i przeprowadzenia szkolenia zawodowego 

„Kurs języka angielskiego” 

Dla uczestników szkoleń zawodowych w projekcie  „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanych przez CONSTANS GROUP Sp. z o.o. na mocy umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.07.01.00-20-0133/16 z dnia 29.11.2017r. w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

CONSTANS GROUP Sp.  z o.o.  

ul. Warszawska 58,

17-200 Hajnówka

KRS: 0000561992

REGON: 361718781

II.PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie przez wybranego/a  trenera/kę  szkolenia z języka angielskiego dla 24 osób podzielonych na  3 grupy w wymiarze  90  godzin/grupa. Ze względu na intensywność zajęć i krótki czas realizacji Zamawiający planuje zaangażować minimum 2 trenerów. Szkolenie odbywać się będzie w Hajnówce  w okresie od  08.10.2018 r. do 31.12.2018 r. Szkolenie organizowane będzie w następującym trybie: dni robocze w godzinach 8-20 i/lub w weekendy, przy czym jednego dnia odbyć się może nie więcej niż 8 godzin szkolenia. Łącznie 11 dni szkolenia po średnio 8 godzin.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu kursu wraz z materiałami szkoleniowymi w terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania  zamówienia. Ponadto zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia badania potrzeb szkoleniowych uczestników/-czek szkolenia w tym ostateczny podział grup ze względu na stopień zawansowania (podział wstępny dokonał Zamawiający: poziom początkujący, elementarny, średniozaawansowany); przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z poziomem zaawansowania w zakresie języka angielskiego uczestników; przygotowanie i przeprowadzenie końcowego sprawdzianu wiedzy uczestników/-czek szkoleń w postaci testu końcowego wiedzy i/lub zadania  kontrolnego wymagającego oceny; przeprowadzenia testów  pre-test i post-test oraz przygotowania protokołu postępu;  prowadzenia oraz starannego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej dostarczonej przez Zamawiającego; terminowego rozliczania się z przeprowadzonego szkolenia; współpracy z Zamawiającym.  

III. WARUNKI UDZIAŁU

Do składania ofert ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze zgodnym  z przedmiotem Zapytania ofertowego , tj. posiada wykształcenie wyższe  kierunkowe oraz co najmniej 2-letnie wykształcenie w realizacji kursów o tematyce zbieżnej z przedmiotowym kursem zawodowym
 2.  nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1.      Ofertę należy złożyć w języku polskim

2.      Wykonawca przedstawi w swojej ofercie cenę jednostkowe brutto za godzinę szkolenia zawodowego.

 1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiazań kapitałowych lub osobowych  z  Zamawiającym  oraz CV potwierdzające  spełnienie warunków niniejszego zapytania.
 2. Podpisaną przez upoważnionego Wykonawcę  ofertę należy przesłać mailem  na adres sekretariat@constans.edu.pl  do dnia 05.10.2018r. do godziny 12:00 lub dostarczyć do Biura Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79D osobiście lub przesyłką pocztową. Oferty bez podpisu upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy oraz oferty które wpłyną po terminie zostaną odrzucone
 3. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami  w zapytaniu zostaną odrzucone
 4. Pytania do niniejszego zapytania  należy kierować na adres e-mail: sekretariat@constans.edu.pl.

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny , a także do pozostawienia zapytania bez wyboru oferty
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do negocjowania stawki cenowej  z Wykonawcą
 4. Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

 

Białystok, 25.09.2018 r.                                                                      Bogumł Klimiuk

 

 

Oferta

dotycząca przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego

„Kurs języka angielskiego" 

Dla uczestników szkoleń zawodowych w projekcie „NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanych przez CONSTANS GROUP Sp. z o.o. na mocy umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.07.01.00-20-0133/16 z dnia 29.11.2017r. w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 1. Zamawiający:  

            CONSTANS GROUP Sp. z o.o. ul. Warszawska 58, 17-200 Hajnówka

            NIP: 6030075827

2.    Wykonawca: Niniejsza oferta została złożona przez:

 

Nazwa firmy lub imię i nazwisko:

Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

NIP: 

3.  Oferujemy/oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją opisaną w zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 25.09.2018 r. za następującą cenę:

 1.  za jedną jednostkę szkoleniową zajęć szkolenia zawodowego (językowego) za kwotę 

           ………………… zł brutto

4.      Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 25.09.2018r
 • gwarantujemy wykonanie całości lub części zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1 /2018 z dnia 25.09.2018 r.
 • posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania wszystkich prac związanych z realizacją tego zadania.
 • nie jestem/-śmy powiązany/-i  osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa     w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                             .........................  …………………                                                                                                                  data ,podpis Wykonawcy